Deklaracja Dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie   zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteka.naruszewo.pl.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej biblioteka.naruszewo.pl – 2020 rok

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej naruszewo.pl:  nie było

ASPEKT TECHNICZNY

Witryna biblioteka.naruszewo.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Brak jest możliwości stosowania skrótów klawiaturowych. Stronę można obsługiwać za pomocą myszki. Strona nie jest wyposażona  w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu nie jest możliwa.   witryna posiada wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryna ma stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie  jest redagowana w taki sposób aby treści na niej  zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Teksty pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia 30 marca  2021 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem biblioteki  email: biblionar@naruszewo.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236631051 wew. 38.   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie, Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo.

Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście główne z frontu. Biblioteka usytuowana jest na parterze budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking, w tym  dla osób niepełnosprawnych.

W Bibliotece  nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – posługujących się polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo – migowym (SJM) – po uprzednim umówieniu terminu wizyty.

Możliwość wejścia z psem asystującym. w uprzęży oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.